top of page

ჯგუფები

"დინო"-ში ვღებულობთ 9 თვიდან სკოლამდელ ასაკის ბავშვებს,

გვაქვს ასაკობრივად დაყოფილი ჯგუფები და სპეციალურად 

შემუშავებული სააღმზრდელო პროგრამა თითოეული ჯგუფისთვის. 

ჯგუფი დინი
_edited.jpg

ჯგუფი "დინი"

9 დან 18 თვემდე ბავშვებისთვის, რომლის-თვის გათვილია 2 ოთახი და თვითოეულიოთახის ჯგუფი შედგება მაქსიმუმ 6 ან 8 

ბავშვისგან.

 

"დინი" ჯგუფს აქვს ცალკე საძინებელი, რო-მელიც ყველა ბავშვს საშუალებას აძლევს დაისვენოს და დაიძინოს. ყველა ბავშვი-სთვის გათვილილია ლოგინი, რაც ნიშნავს,რომ ყველა ბავშვს აქვს შესაძლებლობა 

ინდივიდუალურად იპოვნოს შესაფერისი 

ადგილი დასაძინებლად.

ასევე "დინი" ჯგუფის ბავშვებისთვის გვაქვს სპეციალური აბაზანის ოთახი, სადაც სრულყოფილად ვზრუნავთ თქვენი ბავშვის სისუფთავეზე და ჰიგიენაზე.

bird.png

ჯგუფი "დინო"

შერეული ასაკობრივი ჯგუფები 18 თვიდანსკოლამდელ ასაკის ბავშვებისთვის, 

რომლისთვისაც გამოყოფილია 5 ოთახი, 

თვითოეულ ოთახი შედგება 12 ან 15 ბავშვისგან. 

ჩვენ ყოველდღიურად ვადგენთ დღის 

საქმიანობას და პროგრამას. ამრიგად, ჩვენ 

ვმუშაობთ ინდივიდუალური სიტუაციის 

მიდგომის შესაბამისად. იმისთვის, რომ 

ბავშვებს შეეძლოთ ყოველდღიურად ის-წავლონ ახალი სიტყვები და ამით 

თავიანთი თავდაჯერებულობა გაამყარონ, თამაშები და საქმიანობი კოორდინირებუ-ლია ზედამხედველების მიერ. 

Kids Blowing Bubbles
ჯგუფი დინო
Group of Babies

კვება

ჯგუფი "დინი"

9 დან 18 თვემდე ბავშვებისთვის

დღის ბაღი შეიცავს 4 ჯერად კვებას:

საუზმე                         09:00 - 09:30 საათი

სადილი                      12:00 - 12:30 საათი

ვახშამი                         17:00 - 17:30 საათი

წახემსება                     19:00 - 19:30 საათი

როდესაც საქმე ჩვილებსა და პატარების 

კვებას ეხება, ჩვენ ყურადღებას ვაქცევთ, 

რომ ყველა ბავშვმა მიიღოს სწორ კვება 

მათი ასაკის შესაფერისათ. ჩვენთვის მნი-შვნელოვანია, რომ შევინარჩუნოთ ჩვილი და მცირეწლოვანი ბავშვებს ჩვეულებრი-ვი კვების რიტმი. 

 

დინო გთავაზობთ ახლად მომზადებულ 

ბოსტნეულისა და ხილის ფაფებს. ფაფადანმყარ საკვებზე გადასვლა ხდება ინდივი-დუალურად და მშობლებთან კონსულტაციით. ბავშვთა კვების ინდივიდუალური 

საჭიროებები (ალერგია, დაავადებები) 

გათვალისწინებულია კონსულტაციის 

შემდეგ. 

 

ჩვენ ბავშვებს ვაძლევთ შესაძლებლობას 

დამოუკიდებლად ჭამონ (თავდაპირვე-ლად ასევე საკუთარი ხელით) და ამრიგად, მათ აქვთ პირველი გამოცდილება საკვებთან მიმართებაში.

კვება ჯგუფი დინი

კვება

ჯგუფი "დინო"

18 თვიდან  სკოლამდელ ბავშვებისთვის

 

დღის ბაღი შეიცავს ჯერად კვებას:

საუზმე                          09:00 - 09:30 საათი

სადილი                       12:00 - 12:30 საათი

ვახშამი                          17:00 - 17:30 საათი

წახემსება                    19:00 - 19:30 საათი

 

სადილი შედგება მენიუსაგან, რომელიც 

შედგება ცხელი წვნიანის, ცხელი კერძის 

და ხილის დესერტისგან. 

 

ჩვენი მზარეულები ზრუნავენ ყოველდღი-ურად ახალლად შეძენილი პროდუქტე-ბით კარგათ და მრავალეროვნად შეარჩიონ მენიუ და იზრუნონ ბავშვების ჯამრთელ 

კვებაზე. ეს განსაკუთრებით ნაზი მეთოდი და პროცესია, რომლის დროსაც სასიცოცხ-ლო ნივთიერებები ოპტიმალურადაა და-ცული. ახალი ნედლეულის პროდუქტი 

დაუყოვნებლივ დამუშავებული და 

მომზადებული. 

Happy Kids
კვება ჯგუფი დინო

შემოთავაზებულია ბავშვზე ზრუნვის მრავალი ვარიანტი

ფასები

ჯგუფი "დინი"

9 დან 18 თვემდე ბავშვებისთვის

 

ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით   დილის 8:30 საათიდან 20:00 საათამდე            

ფასი თვეში 500 ლარი

ჯგუფი "დინო"

18 თვიდან 30 თვემდე ბავშვებისთვის

 

ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით    დილის 8:30 საათიდან 20:00 საათამდე            

ფასი თვეში 280 ლარი

ჯგუფი "დინო"

30 თვიდან 

სკოლამდელ ასაკის ბავშვებისთვის

 

ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით    დილის 8:30 საათიდან 20:00 საათამდე            

ფასი თვეში 250 ლარი

სპეციალური შეთავაზებები

შეთავაზებები

შაბათის ბაგა-ბაღი

შაბათი დღე

 

დილის 8:30 საათიდან 16:00 საათამდე            

ფასი თვეში 80 ლარი

საზაფხულო ბაგა-ბაღი

"დინო" გთავაზობთ საზაფხულო ბაღს ივლისი და აგვისტოს თვისთვის.

ბავშვების მიიღება ასევე 

შესაძლებელია მხოლოდ ერთი ან რამდენიმე თვით.

 

ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით

დილის 8:30 საათიდან 20:00 საათამდე

 

9 დან 18 თვემდე ბავშვებისთვის

ფასი თვეში 500 ლარი

18 თვიდან 

სკოლამდელ ასაკის ბავშვებისთვის

ფასი თვეში 500 ლარი

დაბადების დღე

დინო ბაგა-ბაღის ბავშვებისთვის გთავაზობთ უფასოთ დარბაზს, 

სადაც შესაძლებელია

აღნიშნოთ თქვენი პატარას

დაბადების დღე.

bottom of page